حفظ حریم شخصی

ما موظف هستیم از اطلاعات فردی خریدار مراقبت نموده ( در حد اختیار و توان ) و این اطلاعات را به هیچ فرد حقیقی یا حقوقی مگر با مجوز رسمی و قانونی ارائه نکنیم .